ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUDSTAFEL

Art. 1 Inleiding

Art. 2 Uitgever

Art. 3 Aangeboden diensten

Art. 4 Definities

Art. 5 Algemene bepalingen

Art. 6 Gebruikersaccount

 1. Registratie

 2. Toegang tot STARCASINODICE

 3. Verwerking en beheer van persoonsgegevens

 4. Sluiten account

Art. 7 Betalingsregels

 1. Stortingen

 2. Opnames

 3. Zekerheid

Art. 8 Deelname

 1. Inzetten en winsten

 2. Technische onderbrekingen

 3. Saldo en bonus

 4. Starcoins

Art. 9 Geschillen

Art. 10 Intellectuele eigendom

Art. 11 Verantwoord spelen

 1. Zelfuitsluiting


ART. 1 INLEIDING

Dit contract regelt het gebruik van de diensten geleverd door starcasinodice.be en wordt van kracht zodra u de Algemene Voorwaarden (hierna "de Voorwaarden") aanvaardt bij uw registratie. Door te aanvaarden, bevestigt u ons dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard. Door de website starcasinodice.be te gebruiken, bevestigt u dat u deze Voorwaarden aanvaardt. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen of aan te vullen.

Het is essentieel dat u op de hoogte bent van de geldende wetten in uw rechtsgebied voordat u zich registreert. Bepaalde kansspelen zijn in sommige landen bij wet beperkt en in andere landen voor onbepaalde tijd verboden.

ART. 2 UITGEVER

De volgende vennootschap is de uitgever van de website www.starcasinodice.be :

RAMSES BVBA is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Schaarbeeklei 170, 1800 Vilvoorde, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0464.557.546. RAMSES BVBA is houder van een B-vergunning naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline-kansspelen in een inrichting van klasse I en van een bijkomende B-vergunning naar Belgisch recht voor de exploitatie van kansspelen via hulpmiddelen van de informatiemaatschappij.

Green Island NV is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Treft 33, 1853 Grimbergen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0422.851.308. Green Island NV is houder van een E-vergunning naar Belgisch recht voor de verkoop, verhuur, leasing, levering, terbeschikkingstelling, invoer, uitvoer, productie, onderhoud, reparatie en uitrustingsdiensten van kansspelen en is de platformaanbieder voor de website.

Hierna "STARCASINODICE" genoemd.

ART.3 UITGEVER

STARCASINODICE biedt gebruikers een wettelijk toegestane online spelervaring, goedgekeurd door de Belgische Kansspelcommissie. Het aanbod bestaat uit kansspelen.

ART. 4 DEFINITIES

De onderstaande woorden en termen hebben bij gebruik in dit contract de hier gegeven betekenis, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt.

Een Saldo is de persoonlijke rekening van een gebruiker bij STARCASINODICE, waarop onder bepaalde voorwaarden geld kan worden bijgeschreven of afgeschreven.

Een Bonus is een geldbedrag dat wordt toegevoegd aan het bonussaldo van de gebruikersrekening, dat in bepaalde gevallen, op bepaalde tijdstippen en bij bepaalde spelen als inzet kan worden gebruikt en in bepaalde gevallen kan worden opgenomen nadat aan vooraf bepaalde voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot doorspeelvoorwaarden, is voldaan.

De bevoegde autoriteiten zijn de Belgische autoriteiten.

Het contract is de contractuele relatie met de gebruiker beheerd door de voorwaarden.

Een financiële instelling is een bank en/of andere instelling, onderworpen aan de toepasselijke nationale regelgeving inzake financiële of gelijkaardige diensten.

Overmacht verwijst naar elke gebeurtenis of situatie die buiten de redelijke controle van een persoon valt en ertoe leidt dat de betrokken partij tijdelijk of definitief niet in staat is haar contractuele verplichting na te komen. Met betrekking tot dit contract omvat de term overmacht overmacht (inclusief de weigering of annulering van de noodzakelijke licentie), oorlog, pandemie, oproer en/of elke oorzaak buiten de controle van de partij waarvan de prestatie hierdoor wordt beïnvloed.

Free spins zijn gratis of gedeeltelijk gratis speelperiodes in online kansspelen die onder bepaalde voorwaarden aan een gebruikersaccount kunnen worden toegevoegd.

Een spelsessie is de periode tussen het opstarten en afsluiten van een spel, waarin een of meer spelperiodes kunnen plaatsvinden.

Loyaliteit is een beoordelingssysteem voor elke gebruiker, gebaseerd op zijn inzet, stortingen, enz.

Speelperiode is de tijd vanaf de inzet tot het resultaat.

De playthrough is het aantal keren of het bedrag dat voor elke bonus moet worden ingezet voordat eventuele winsten, onder bepaalde voorwaarden, kunnen worden opgenomen. Bij de meeste spelen telt de volledige inzet mee voor de playthrough. Bij Video Poker telt de playthrough slechts voor 30% van de totale inzet. Tafelspelen dragen niet bij, behalve de live tafelspelen die voor 30% bijdragen. Voorbeeld: De gebruiker ontvangt €10,00 bonus met een playthrough x30. Dit betekent dat een totaal bedrag aan inzetten van €300,00 nodig is voordat de bonus credits worden overgemaakt naar het opneembare saldo. Elke keer dat de gebruiker €1,00 inzet, zal dit bijdragen aan de playthrough, wat betekent dat de gebruiker nu in totaal slechts €299,00 hoeft in te zetten voordat de playthrough is bereikt.

Een politiek prominente persoon is een natuurlijke persoon die belast is of is geweest met prominente publieke functies zoals bepaald in de wet van 18 september 2017 ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en ter beperking van het gebruik van contant geld.

Een familielid is een persoon zoals bepaald in art. 4, 29°, a), b), of c) in de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contant geld.

Een persoon waarvan bekend is dat hij nauwe banden heeft, is een natuurlijke persoon zoals bepaald in art. 4, 30°, a) of b) in de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

De inzet is het geheel van financiële middelen die de gebruiker ter beschikking stelt voor het risico van een spel.

Starcoins zijn loyaliteitspunten die de gebruiker in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan verkrijgen door zijn activiteit op STARCASINODICE.

Een gebruiker is een natuurlijke persoon die een contractuele relatie heeft met STARCASINODICE voor onlinespellen en gebruik maakt van een of meer door STARCASINODICE aangeboden diensten.

Een gebruikersaccount is een account van een gebruiker die uitsluitend wordt gebruikt om deel te nemen aan de diensten van STARCASINODICE.

De website is de internet gateway, bereikbaar op het internetadres www.starcasinodice.be.

ART. 5 ALGEMENE BEPALINGEN

De toegang tot en het gebruik van STARCASINODICE is onderworpen aan deze voorwaarden. Door STARCASINODICE te openen en te gebruiken aanvaardt elke gebruiker uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat hij/zij en zijn/haar rechtsopvolgers door deze Voorwaarden gebonden zijn.

STARCASINODICE behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen en bij te werken. In geval van een wijziging of bijwerking van deze Voorwaarden zullen de gebruikers bij de eerstvolgende aanmelding bij STARCASINODICE op de hoogte worden gebracht van belangrijke wijzigingen. Deze wijziging moet uitdrukkelijk door elke gebruiker worden aanvaard. Als een gebruiker niet accepteert, zal hij niet meer kunnen spelen. In dat geval kan de gebruiker zijn gebruikersaccount sluiten en zijn resterende fondsen opnemen.

STARCASINODICE is niet verantwoordelijk in geval van overmacht of in geval van een technisch probleem dat niet werd veroorzaakt door STARCASINODICE.

Indien een gebruiker deze Voorwaarden schendt, zal STARCASINODICE het recht hebben een opname te weigeren, eventuele tegoeden te annuleren en de gebruikersrekening te sluiten.

Elke verwijzing in deze Voorwaarden naar woorden/onderwerpen in het enkelvoud geldt ook voor het meervoud daarvan. Verwijzingen naar een bepaald geslacht zijn niet bindend en hebben slechts een informatief karakter.

De in deze Voorwaarden gebruikte titels en onderverdelingen zijn louter indicatief. De inhoud van de bepalingen van deze voorwaarden is te allen tijde van toepassing, tenzij anders aangegeven.

Verwijzingen naar tijdsperiode zoals dagen/week/maand moeten worden gelezen en geïnterpreteerd als kalenderdagen/kalenderweek/kalendermaand, tenzij anders aangegeven.

Er is een Nederlandse, Franse en Engelse versie van de Voorwaarden beschikbaar. De Engelse versie zal doorslaggevend zijn indien de vertaling in een andere taal onduidelijk of afwijkend is.

Het toepasselijk recht is het Belgisch recht. Gebruikers moeten de toepasselijke Belgische wetgeving naleven.

ART. 6 GEBRUIKERSACCOUNT

1. Registratie

Elke gebruiker heeft een gebruikersaccount nodig dat wordt aangemaakt bij registratie om te kunnen deelnemen aan kansspelen.

Registratie bij STARCASINODICE is alleen toegestaan voor natuurlijke personen die wettelijk bevoegd en minstens 21 jaar oud zijn. Om zich te registreren moet de gebruiker de volgende identiteitsgegevens invoeren die zullen worden gebruikt om bij de Kansspelcommissie na te gaan of de gebruiker mag spelen:

- Voornaam

- Achternaam

- Geboorteplaats

- Geboortedatum

- Rijksregisternummer voor Belgische ingezetenen

- Identificatienummer voor niet-Belgische ingezetenen

- Nationaliteit

- Adres

- Geldig e-mailadres

- Geslacht

- Telefoonnummer

De gebruiker gaat ermee akkoord en garandeert dat de identiteitsgegevens die hij gebruikt voor de registratie de zijne zijn en correct zijn. De gebruiker verklaart dat hij zijn persoonlijke gegevens in zijn gebruikersaccount onmiddellijk zal bijwerken als er wijzigingen zijn. Achternaam, voornaam, nationaal nummer en geboortedatum zijn unieke identificatiegegevens voor elke gebruiker en kunnen niet worden gewijzigd na registratie, tenzij voldoende bewijs wordt geleverd en alle wijzigingen van deze gegevens met betrekking tot identificatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetten van het land van verblijf.

De gebruiker is verplicht STARCASINODICE onmiddellijk te informeren indien hij een politiek prominent persoon is, een familielid is van een politiek prominent persoon of indien bekend is dat hij nauwe banden heeft met een politiek prominent persoon.

Het is niet toegestaan meerdere gebruikersaccounts te registreren. Een gebruiker kan slechts één actieve gebruikersaccount hebben. Als een gebruiker meer dan één gebruikersaccount heeft, zullen deze zonder voorafgaande waarschuwing worden gesloten. Geen enkele bonus of credits toegekend aan één van de verwijderde gebruikersaccounts zal worden overgedragen naar het overblijvende gebruikersaccount.

Elke gebruiker die valse gegevens gebruikt om zich te registreren, pleegt identiteitsfraude en zijn gebruikersaccount zal zonder voorafgaande waarschuwing worden gesloten. Credits op de gebruikersaccount zullen als ongeldig worden beschouwd en zullen zonder voorafgaande waarschuwing op nul worden gezet.

Met zijn registratie verklaart de gebruiker geen lid te zijn van de Belgische politie, een rechter, notaris of gerechtsdeurwaarder. Met zijn registratie verklaart de gebruiker ook niet opgenomen te zijn in de EPIS lijst van uitgesloten personen van de Belgische Kansspelcommissie.

Bovendien verzekert en verklaart de gebruiker te allen tijde:

- Dat hij geen beperkte handelingsbevoegdheid heeft.

- Dat hij niet handelt in naam van of ten voordele van een andere partij.

- Dat hij niet is geclassificeerd of gediagnosticeerd als een pathologische gokker of als een probleemgokker in het algemeen, en/of is opgenomen (al dan niet vrijwillig) in een database van uitgesloten spelers of probleemgokkers in het algemeen.

- Dat de fondsen die hij stort op STARCASINODICE niet het resultaat zijn van een criminele of illegale activiteit of oorsprong.

- Dat hij geen geld zal storten met een stortingsmethode waarvoor hij niet volledig bevoegd is, en dat hij geen stortingsmethode zal gebruiken in een rechtsgebied waar de kansspelen van STARCASINODICE illegaal zijn.

- Dat hij geen enkel misdrijf zal plegen dat direct of indirect zijn STARCASINODICE account impliceert.

- Dat hij geen andere actieve rekening bij STARCASINODICE heeft.

- Dat hij gerechtigd is een gebruikersaccount te openen, gerechtigd is te betalen voor de diensten van STARCASINODICE, deze diensten te gebruiken en deel te nemen aan de aangeboden kansspelen.

Met zijn inschrijving gaat de gebruiker ermee akkoord dat een kennisgeving per e-mail van STARCASINODICE aan zijn geregistreerd e-mailadres als geldig en rechtsgeldig wordt beschouwd. Voor bepaalde functionaliteiten moet de validatie van het e-mailadres worden voltooid.

STARCASINODICE heeft het recht om zonder voorafgaande waarschuwing registraties te annuleren met nicknames die storend, beledigend, racistisch, seksistisch of vulgair zijn. Credits op een dergelijk gebruikersaccount zullen vervallen.

2. Toegang tot STARCASINODICE

De gebruiker verklaart dat hij alleen zal inloggen op en spelen met zijn eigen gebruikersaccount.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het privé houden van zijn gebruikersaccountgegevens, in het bijzonder zijn wachtwoord. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker als hij zijn gebruikersaccount en inloggegevens aan een andere persoon toevertrouwt. De gebruiker is als enige en volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten op zijn gebruikersaccount. STARCASINODICE draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongeoorloofde activiteit in het gebruikersaccount, misbruik van het gebruikersaccount, misbruik van de inloggegevens of enig ander frauduleus gebruik van het gebruikersaccount, zelfs als de gebruiker geen kennis had van deze activiteit.

Gebruikers mogen niet inloggen op hun gebruikersaccount met behulp van een vals of verborgen IP-adres.

De Belgische Kansspelcommissie kan in bepaalde gevallen de toegang tot online kansspelen weigeren door de identiteitsgegevens te verifiëren in de EPIS-databank. STARCASINODICE is niet verantwoordelijk indien de toegang van een gebruiker wordt beperkt door de Belgische Kansspelcommissie.

Het is verboden een gebruikersaccount te openen of transacties uit te voeren op de website als de gebruiker gedomicilieerd is in een gebied waar het openen van een gebruikersaccount en/of het gebruik van onze diensten illegaal of in strijd met de toepasselijke wetgeving is.  Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat online gokken legaal is in zijn rechtsgebied.

STARCASINODICE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing onmiddellijk elke gebruikersaccount te beëindigen die geopend is door een gebruiker uit een ander land waar het openen van een gebruikersaccount en/of het gebruik van onze diensten volgens onze informatie verboden is.

STARCASINODICE kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor vragen met betrekking tot de wetgeving.

3. Verwerking en beheer van persoonsgegevens

De gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming zoals beschreven in de privacyverklaring.

4. Account sluiten

Een gebruiker kan te allen tijde zijn account sluiten. Een gebruikersaccount kan alleen binnen een beperkte tijd van 6 maanden worden heropend. Resterende credits moeten worden opgenomen voordat de gebruikersaccount wordt gesloten, anders gaan ze verloren.

Als een gebruiker een nieuwe gebruikersaccount wil openen, kan dat pas 7 dagen na het sluiten van de vorige gebruikersaccount.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zichzelf gedurende een bepaalde periode uit te sluiten (zelfuitsluiting) van onlinespellen. (zie Art. 11.a zelfuitsluiting)

STARCASINODICE heeft het discretionaire recht om een gebruiker de toegang te weigeren, een gebruikersaccount op te schorten of te sluiten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

STARCASINODICE heeft het recht de toegang van een gebruiker tot bepaalde functies, spelletjes en/of delen van de website te beperken.

Als een gebruikersaccount 12 maanden inactief is, wordt het gebruikersaccount gesloten en worden alle credits op het gebruikersaccount geannuleerd.

Als een gebruikersaccount wordt gesloten om redenen van onverantwoord spelen, verslaving of frauduleus gebruik van de gebruiker, mag de gebruiker geen nieuwe gebruikersaccount bij STARCASINODICE openen. STARCASINODICE kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gebruiker er toch in slaagt een nieuwe gebruikersaccount te openen, noch voor enige directe of indirecte gevolgschade. STARCASINODICE kan een dergelijke gebruikersaccount, die in strijd met dit artikel is geopend, te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing sluiten.

ART. 7 BETALINGSREGELS

STARCASINODICE beheert de weddenschappen en winsten op de gebruikersaccount. De gebruiker kan zijn laatste transacties op zijn gebruikersaccount bekijken.

Een gebruikersrekening wordt geopend, beheerd en afgewikkeld in euro. Alle transacties waarvoor een beroep moet worden gedaan op de relevante wisselkoersen overeenkomstig erkende financiële instellingen worden berekend en afgewikkeld tegen de geldende wisselkoersen. Er kunnen echter verschillen optreden tussen overeengekomen bedragen en de geregistreerde bedragen als gevolg van variabele wisselkoersen. Voor omwisselingen kunnen provisies in rekening worden gebracht.   

1.Stortingen

De gebruiker kan alleen met zijn persoonlijke kaart of via zijn persoonlijke rekening bij een van de financiële instellingen of hun licentiehouders geld op zijn gebruikersrekening storten.

De e-wallets waarmee geld op de gebruikersrekening kan worden gestort, accepteren geen creditcards als betaalmethode.

Overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 25 oktober 2018 heeft een gebruiker na registratie een standaard wekelijkse stortingslimiet van EUR 200,00. Dit betekent dat het maximale totale bedrag dat de Gebruiker elke week kan storten (dit is een bewegend "weekvenster", wat betekent dat de week wordt berekend op basis van de laatste 7 dagen en continu verschuift) op zijn/haar Gebruikersaccount standaard is ingesteld op 200 EUR (hierna de "Standaard wekelijkse stortingslimiet").

De Gebruiker kan te allen tijde verzoeken om de standaard wekelijkse stortingslimiet te verlagen.

Een verzoek om de standaard wekelijkse stortingslimiet te verlagen wordt onmiddellijk van kracht.

De Gebruiker kan verzoeken de Standaard Wekelijkse Stortingslimiet te verhogen. Om de Standaard Wekelijkse Stortingslimiet te verwijderen, dient de Gebruiker de pagina Stortingen te bezoeken en de verwijdering van de Standaard Wekelijkse Stortingslimiet aan te vragen.

STARCASINODICE brengt dit verzoek in elektronische vorm onder de aandacht van de Kansspelcommissie. De Kansspelcommissie zal vervolgens bij de Nationale Bank van België nagaan of de Gebruiker bekend is met een betalingsachterstand in het bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CICR) van de Nationale Bank van België.

Een verzoek om de standaard wekelijkse stortingslimiet te verhogen tot boven 200 EUR zal alleen worden ingewilligd indien de Gebruiker niet bekend is met een wanbetaling bij de CICR en na toepassing van een afkoelingsperiode waarin het wettelijk kader voorziet.

De Kansspelcommissie controleert maandelijks bij de Nationale Bank van België of de Gebruiker aan wie een verhoging van zijn Standaard Wekelijkse Inleglimiet van meer dan 200 EUR is toegekend, voorkomt in het bestand van de CICR. Indien de Gebruiker in het CICR voorkomt, wordt de toestemming voor de verhoging van zijn Standaard Wekelijkse Deposito-limiet beëindigd en wordt de Gebruiker door STARCASINODICE op de hoogte gebracht.

STARCASINODICE is niet verantwoordelijk voor de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in het land van herkomst van de Gebruiker en de Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor het kennen van de wetten van het land van herkomst van zijn persoonlijke kaart of bankrekening die wordt gebruikt voor overschrijvingen/opnames.

2. Opnames

Een gebruiker kan onder bepaalde voorwaarden geld opnemen van zijn "saldo". De gebruiker kan alleen verzoeken om geldopnames van zijn gebruikersrekening bij STARCASINODICE naar zijn persoonlijke rekening bij een van de financiële instellingen of hun licentiehouders. Opnames kunnen alleen worden uitgevoerd via door STARCASINODICE goedgekeurde middelen en met een minimum van 10,00 EUR.

Om een opname te kunnen aanvragen, moet de gebruiker STARCASINODICE de juiste gegevens van zijn persoonlijke rekening verstrekken, zijn e-mailadres valideren en zijn identiteitsgegevens laten verifiëren. STARCASINODICE heeft het recht om op elk moment meer veiligheidscontroles uit te voeren zoals verificatie van adres, bankkaart, enz. door naar eigen goeddunken een bewijs van adres, bankdocumenten, kleurenscan van bankkaarten of andere verificaties te vragen. De opname wordt opgeschort totdat de veiligheidscontrole met succes is afgerond. Het niet tijdig of helemaal niet verifiëren van deze documenten kan leiden tot annulering van de opname, of zelfs tot sluiting van de rekening en annulering van kredieten.

Opvragingen van meer dan 2.000 EUR worden pas uitgevoerd na een grondige verificatie om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

Gebruikers kunnen maximaal 10.000/25.000/100.000 EUR per dag/week/maand opnemen. STARCASINODICE kan naar eigen goeddunken deze limieten verhogen op individuele spelersbasis. Opnames en verificaties worden uitgevoerd tijdens werkdagen.

Opnames kunnen worden vertraagd door veiligheidscontroles en controles van winsten en gebruikersactiviteiten. Een onderzoek naar het spel en de winsten kan de uitbetaling tot 60 werkdagen vertragen.

Het niet voldoen aan de voorwaarden kan leiden tot een weigering van een opname.

3. Veiligheid

Een gebruiker mag derden niet toestaan zijn gebruikersaccount te gebruiken om te spelen, met STARCASINODICE te communiceren of stortingen op of opnames van zijn gebruikersaccount te doen.

Het is niet mogelijk om gestorte fondsen te annuleren en direct een terugbetaling te ontvangen. Het stortingsbedrag moet volledig worden doorgespeeld (100%), alleen de winsten die voortvloeien uit de inzet van deze stortingen kunnen worden opgenomen. Dit is om elke vorm van witwassen te voorkomen.

Alle transacties op STARCASINODICE zijn onderworpen aan controles op anti-witwas en fraude. Elke verdachte transactie wordt gemeld aan de bevoegde autoriteiten.

STARCASINODICE heeft het recht om een verzoek tot opname in beslag te nemen en/of te weigeren uit te voeren in het geval dat de regelgeving, direct of indirect, is geschonden, criminele en/of andere illegale activiteiten hebben plaatsgevonden met betrekking tot een online kansspel en/of het beheer van een gebruikersaccount.

Om te voldoen aan de voorwaarden van bepaalde betaalproviders en aan de regelgeving, kunnen in bepaalde gevallen credits alleen worden opgenomen naar de rekening van waaruit de credits oorspronkelijk zijn gefinancierd (closed loop). Het is ook mogelijk dat stortingsmethoden worden beperkt als het "saldo" kredieten bevat van een stortingsmethode met closed loop beperkingen.

De hoeveelheid anonieme stortingen en opnames is strikt beperkt om aan de regelgeving te voldoen.

STARCASINODICE heeft het recht een gebruikersaccount te blokkeren voor risicobeheer als het saldo een liquiditeitsrisico vormt. In een dergelijk geval kan de gebruiker niet spelen, maar wel zijn saldo opnemen.

Administratieve kosten kunnen in rekening worden gebracht voor stortingen of opnames.

ART. 8 DEELNAME

De gebruiker verklaart de regels van elk spel op STARCASINODICE volledig te begrijpen alvorens deel te nemen. De gebruiker kan de meeste spellen gratis in demomodus spelen om te zien hoe de spellen werken. De gebruiker erkent dat deelname aan een kansspel een financieel verlies met zich mee kan brengen.

Spelaanbieders hebben het recht de regels van elk spel op elk moment zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving te wijzigen.

Het is ten strengste verboden de uitkomst van de spelen te hacken of te wijzigen, direct of indirect. De gebruiker verklaart zich te onthouden van manipulatie of communicatie tussen spelers die de gelijkheid van andere spelers in gevaar brengt.

STARCASINODICE heeft te allen tijde het discretionaire recht om de deelname van de gebruiker aan de diensten te blokkeren en/of te annuleren en/of de beschikbare fondsen op de rekening in beslag te nemen indien de gebruiker wordt verdacht van valsspelen, of indien de gebruiker een systeem heeft gebruikt (met inbegrip van machines, robots, computers, software of enig ander geautomatiseerd systeem) dat is ontworpen of in staat is om de klantentoepassing en/of de software die wordt gebruikt om diensten aan te bieden te omzeilen.

Spelsystemen die niet integraal deel uitmaken van het spel (bijvoorbeeld het systematisch continu verdubbelen van inzetten met een ½ kans op winst) zijn verboden.

1. Inzetten en winsten

Om aan een spel deel te nemen, moet een gebruiker aan het begin van het spel een bedrag inzetten. Het inzetbedrag wordt afgetrokken van het Saldo op zijn gebruikersaccount. Na afloop van het spel worden eventuele winsten bijgeschreven op zijn gebruikersaccount.

Als het saldo van een gebruikersaccount onvoldoende is, kan de gebruiker het spel niet spelen of beëindigen, maar moet de gebruiker eerst geld storten op de gebruikersaccount om het saldo van de gebruikersaccount te verhogen.

STARCASINODICE heeft het algemene recht om elke inzet op elk moment te annuleren.

2. Technische onderbrekingen

Deelname aan onlinespellen gaat gepaard met technologische beperkingen van het internet, die door de gebruiker worden begrepen en geaccepteerd, zoals, zonder beperking:

- Technische uitdagingen en risico's, gegevensverlies, vertragingen, time-outs en onderbrekingen van de verbinding, en andere algemene problemen en risico's die inherent zijn aan een verbinding en transmissie op afstand.

- Beveiligingsproblemen bij transmissie.

- Gebrekkige gegevensbescherming.

- Risico's van virusinfectie op het internet.

STARCASINODICE zal alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat wanneer een inzet wordt geplaatst en de verbinding op afstand wordt verbroken, een gebruiker het spel kan voortzetten nadat de verbinding is hersteld. Dit kan echter niet worden gegarandeerd.

Als dit, om welke reden dan ook, onmogelijk is, zal het spel worden gesloten en zal het bedrag van de inzet worden teruggestort op de gebruikersrekening.

Als een spelsessie wordt onderbroken door de gebruiker of door een technisch probleem, zal STARCASINODICE proberen de sessie te herstellen. Het technische rapport van STARCASINODICE over de spelsessie zal in deze zaak definitief en beslissend zijn. In geval van een technisch probleem met bepaalde spellen, bijvoorbeeld live spellen (live casino), waardoor de gebruiker het spel niet kan volgen, kan het spel niet worden gestopt (pauze) of hervat. De gebruiker aanvaardt dit uitdrukkelijk en aanvaardt onherroepelijk de resultaten van het spel die hij tijdens het technische probleem niet live kon volgen.

In het geval dat een spel voortijdig wordt onderbroken door een technische fout van STARCASINODICE, zal STARCASINODICE de inzet terugstorten op de gebruikersrekening. Het technische verslag van STARCASINODICE over de spelsessie is in deze zaak definitief en beslissend.

In het geval dat STARCASINODICE op enigerlei wijze aansprakelijk wordt gesteld door een rechtbank en/of een soortgelijke autoriteit met wettelijke bevoegdheid en/of jurisdictie over STARCASINODICE, dan is de aansprakelijkheid van STARCASINODICE beperkt tot het bedrag van de inzet, of de nettowinst van de gebruiker, afhankelijk van welke het laagst is. Of, indien relevant en van toepassing, het bedrag op de gebruikersrekening van STARCASINODICE of het bedrag dat naar of van de gebruikersrekening van STARCASINODICE is overgemaakt, afhankelijk van welk bedrag het laagst is.

In geval van onregelmatig gedrag van een spel zal de gebruiker STARCASINODICE hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Winsten uit spellen met anomalieën of grillig gedrag (bijv. grillige betalingen in het spel, technische problemen, enz.) worden nietig verklaard en onmiddellijk van de gebruikersrekening afgeschreven.

3. Saldo en bonus

Bonussen zijn momenteel om juridische redenen niet beschikbaar op STARCASINODICE.

Indien bonussen van toepassing zijn op STARCASINODICE, gelden de in dit artikel beschreven voorwaarden. In het geval dat bonussen niet van toepassing zijn op STARCASINODICE, zijn de bepalingen betreffende bonussen niet van toepassing.

Een gebruikersaccount bij STARCASINODICE kent 2 soorten saldi: "Saldo" en "Bonus".

Het contante "Saldo" bevat de credits die de gebruiker op zijn gebruikersaccount heeft gestort door middel van beschikbare stortingsmethoden, en de winsten van spellen die met contante credits zijn gespeeld. De credits op dit saldo worden ook wel cash credits genoemd en kunnen worden gebruikt om op STARCASINODICE te spelen.

Het saldo levert geen rente op. STARCASINODICE is geen financiële instelling.

De "Bonus" bevat de bonuskredieten die een gebruiker in bepaalde gevallen kan verkrijgen met behulp van bonuscodes en/of bonusacties zoals stortingsbonus, gratis bonus, winsten van gratis spins, en de winsten van spellen gespeeld met bonuskredieten, enz. Bonuskredieten kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt om op sommige, maar niet alle spellen op STARCASINODICE te spelen, ze hebben geen geldwaarde en kunnen dus niet worden opgenomen. De winsten van spellen gespeeld met bonus credits worden bijgeschreven in het "bonus" saldo en kunnen dus ook niet worden opgenomen.

De gebruiker kan alleen betaald worden voor credits op de "Balance" rekening. De gebruiker heeft in geen geval recht op uitbetaling van credits uit de "Bonus" rekening.

Bij het plaatsen van een weddenschap op STARCASINODICE worden de saldi van de gebruiker in de volgende volgorde gedebiteerd: 

1."Saldo"

2."Bonus"

Als de credits in het "Saldo" niet voldoende zijn om het inzetbedrag te vervullen, worden de "Bonus" credits gebruikt om het niet gevulde deel van het inzetbedrag te vervullen.

Bonus credits zijn onderworpen aan een playthrough. De bonuspunten die de vooraf ingestelde playthrough hebben bereikt, worden bijgeschreven in het "saldo" en kunnen worden opgenomen. De gebruiker kan alleen geld opnemen van zijn "saldo" credits. De voorwaarden van de playthrough zijn afhankelijk van verschillende parameters, zoals de loyaliteitsrang, de netto storting, het aantal inzetten met cash credits, de totale inzet, de gespeelde spelsoorten, enz.

Bonuskredieten hebben een beperkte geldigheidsduur. De gebruiker kan de geldigheid van zijn bonussen controleren in het bonusoverzicht. Wanneer bonuskredieten niet langer geldig zijn, zijn ze ongeldig en worden ze verwijderd uit het bonussaldo en uit het saldooverzicht.

Bonussen moeten door de gebruiker worden geactiveerd. Er kan slechts één bonus tegelijk actief zijn. Elke bonus heeft een specifieke speeldoorlooptijd. Pas als de playthrough is bereikt, wordt het totale bonussaldo overgeheveld naar het opneembare saldo.

Bonussen worden slechts eenmaal per IP-adres, nationaal nummer, telefoonnummer of andere unieke persoonsgegevens verstrekt om fraude te voorkomen.

Het is verboden om misbruik te maken van een bonus. Misbruik van een bonus omvat, maar is niet beperkt tot:

- Overtreding van de voorwaarden met betrekking tot de bonus.

- Het openen of gebruiken van meerdere gebruikersaccounts, wat onder alle omstandigheden verboden is, om meerdere bonussen te verkrijgen.

- Elke andere overtreding van de voorwaarden van de bonusactie.

STARCASINODICE heeft het recht om "Saldo" en "Bonus" credits te corrigeren wanneer er een vermoeden is van fraude of misbruik door de gebruiker. In een dergelijk geval heeft STARCASINODICE het recht de bonuskredieten te annuleren, alle winsten of geldkredieten die uit deze bonuskredieten voortvloeien zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren, de toegang tot bepaalde producten en diensten te blokkeren en/of de gebruiker uit te sluiten van verdere bonuscampagnes. Dergelijk gedrag zal worden beschouwd als fraude en STARCASINODICE zal het recht hebben de gebruikersaccount onmiddellijk te sluiten.

Bovendien heeft STARCASINODICE het recht om:

- De bonussen te allen tijde te wijzigen of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.

- De door de gebruikers verkregen bonuskredieten kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door STARCASINODICE worden ingetrokken.

- het spel van de gebruikers met bonuskredieten beperken in tijd, bedrag en/of spelsoort.

- een specifieke bonus aanbieden aan een specifieke klant of klantengroep.

- stortingsbonussen te beperken tot bepaalde stortingsmethoden.

- bonussen beperken tot bepaalde klanten of klantengroep.

- de voorwaarden met betrekking tot het doorspelen te wijzigen.

4. Starcoins

In het geval dat Starcoins van toepassing zijn op STARCASINODICE gelden de volgende voorwaarden voor Starcoins.

Door zijn activiteit op STARCASINODICE kan een gebruiker in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden Starcoins verkrijgen. Deze Starcoins kunnen, onder bepaalde voorwaarden, de speler toegang geven tot bepaalde functionaliteiten of voordelen en/of, naar goeddunken van STARCASINODICE, tijdelijk of permanent, profiteren van promoties, bonuskredieten, credits cash of andere geschenken bepaald door STARCASINODICE. Deze promoties kunnen worden gestort op het bonussaldo van de gebruiker.

Starcoins zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen naar een andere gebruikersaccount.

STARCASINODICE heeft het recht de manier waarop Starcoins worden verkregen en gebruikt en hun geldigheid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. STARCASINODICE kan het aantal Starcoins dat nodig is voor geschenken, functies of voordelen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

STARCASINODICE kan te allen tijde alle Starcoins of de met deze Starcoins verkregen geschenken, features of voordelen annuleren indien deze Starcoins werden verkregen door fraude, een vergissing of een technische fout.

Het gebruik van Starcoins door een gebruiker om een geschenk, voordeel of functie te verkrijgen is onomkeerbaar.

Gebruikers kunnen de sectie Loyaliteit op de website raadplegen voor meer informatie over hoe Starcoins kunnen worden verkregen en over welke activiteiten Starcoins opleveren. De voorwaarden voor het verkrijgen van Starcoins kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Het aantal voordelen of geschenken dat de gebruiker verkrijgt, kan worden beperkt.

Starcoins kunnen te allen tijde door STARCASINODICE geannuleerd worden.

De voorwaarden met betrekking tot Starcoins kunnen verschillen naargelang het land of de regio van de gebruiker.

ART. 9 GESCHILLEN

Indien een gebruiker een klacht wenst in te dienen, doet hij dit door middel van een e-mail naar support@starcasinodice.be.

Na verzending van een klacht zal een onderzoek worden ingesteld naar de werking van het spel waarop de klacht betrekking heeft.

STARCASINODICE zal de gebruiker binnen dertig (30) werkdagen na de datum van ontvangst van de oorspronkelijke klacht op de hoogte stellen van het resultaat van zijn klacht. Indien het onmogelijk blijkt een klacht binnen deze termijn te behandelen, zal STARCASINODICE de gebruiker hiervan op de hoogte stellen.

Opdat een klacht geldig zou zijn, moet deze duidelijke en welomschreven informatie bevatten over de identiteit en de accountnaam van de gebruiker, en alle relevante en goed gedocumenteerde details van het probleem in kwestie. Een klacht moet binnen zeven (7) dagen na het ontstaan van het probleem door STARCASINODICE zijn ontvangen, anders behoudt STARCASINODICE zich het recht voor om naar eigen goeddunken de klacht niet te aanvaarden.

STARCASINODICE en de gebruiker proberen binnen een redelijke termijn een minnelijke schikking te treffen.

ART. 10 INTELLECTUELE EIGENDOM

De merken, logo's, grafische ontwerpen, foto's, animaties, video's, teksten en andere distinctieve merken en tekens op de website zijn de intellectuele eigendom van STARCASINODICE of van haar partners. Reproductie of gebruik ervan is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming.

ART. 11 VERANTWOORD SPELEN

De gebruiker erkent en begrijpt dat kansspelen verslavend kunnen zijn. De gebruiker die een gebruikersaccount opent bij STARCASINODICE verklaart en garandeert geen gokprobleem te hebben en nooit gediagnosticeerd of behandeld te zijn voor probleemgokken.

In het kader van verantwoord spelen heeft de gebruiker de mogelijkheid om een stortingslimiet per dag / week / maand in te stellen. Dit in overeenstemming met de bepalingen betreffende de standaard wekelijkse stortingslimiet zoals bepaald in art. 7.a. Bij het verwijderen of aanvragen van een hogere limiet wordt een afkoelingsperiode van 3 dagen toegepast. Het verlagen van de limiet is onmiddellijk van kracht.

Gokken kan verslavend zijn. Als een speler meent hulp nodig te hebben om een dergelijke verslaving te overwinnen, kan hij/zij terecht op de website van de Belgische Kansspelcommissie waar allerlei informatie te vinden is over verantwoord spelen (folders, nuttige adressen, enz.): http://www.gamingcommission.be. De Belgische Kansspelcommissie biedt ook de mogelijkheid om voor onbepaalde tijd te worden uitgesloten van alle online casino's, online sportweddenschappen, online pokersites en fysieke casino's en gokhallen in België.

De gebruiker die zijn gebruikersaccount heeft gesloten, kan te allen tijde een nieuwe gebruikersaccount openen. Het sluiten van een account biedt geen bescherming van de speler tegen overmatig gokken en is geen alternatief voor de wettelijke zelfuitsluiting door de Belgische Kansspelcommissie. Spelers die bescherming zoeken moeten contact opnemen met de Belgische Kansspelcommissie, meer info op http://www.gamingcommission.be.

1. Zelfuitsluiting

STARCASINODICE biedt de mogelijkheid tot zelfuitsluiting als de gebruiker het gevoel heeft dat hij zijn gokgedrag niet meer onder controle heeft en hulp nodig heeft om te stoppen. Op verzoek van de gebruiker kan STARCASINODICE de toegang tot de gebruikersaccount verhinderen gedurende de periode die de gebruiker heeft ingesteld. In de mate van het mogelijke zal STARCASINODICE zich inspannen om te voorkomen dat zij andere rekeningen opent voor een gebruiker die zichzelf heeft uitgesloten.

Als de gebruiker gebruik wil maken van de zelfuitsluitingsdienst, moet hij via deze link de zelfuitsluiting instellen en de beschreven stappen volgen. De zelfuitsluitingsdienst is alleen mogelijk voor geregistreerde gebruikers.

De zelfuitsluiting is een gezamenlijke verbintenis van STARCASINODICE en de gebruiker. Tijdens de uitsluitingsperiode mag de gebruiker niet proberen zijn gebruikersaccount te heropenen of een nieuwe account aan te maken, op welke manier dan ook, ook niet via een identiteit van derden.

STARCASINODICE is niet verantwoordelijk voor het feit dat de gebruiker niet meer op de site kan spelen als gevolg van zijn zelfuitsluiting.